Shoot! Jav err Jap Team All Star


Download Football Formation

Shoot! Jav err Jap Team All Star was created on 16th October 2020.

Formation: 3-4-3

Players: Kenji shiraishi, Hiro ito, Iwagami junji, Kamiya, Keigo mahori, Azuma yugo, Himuro akihiko, Koichi mizuki, Ryuji kano, Toshi tanaka, Kazuhiro